Contact Details


Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya,
C/O Maharishi Shiksha Sansthan
Village - Lamti, Teh. Jabalpur
Madhya Pradesh
Phone No - 07614046152